Espais d’innovació local: com comencem a abordar reptes comuns?

S’ha fet un taller a la zona sísmica de l’Es- pai Cràter amb l’equip de CoBoi Lab, i tam- bé amb les iniciatives d’innovació social de la Garrotxa i els assistents a la residència Faber.

estratègiques de la ciutat i metodologies di- verses d’escolta, anàlisi i treball.

Ha estat un espai d’experimentació i cocre- ació amb la ciutadania per a intervencions